Algemene voorwaarden

1.Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder :

1.1 Opdrachtnemer:

afvalcontainerskrimpenerwaard.nl

1.2 Opdrachtgever
Natuurlijke of rechtspersoon die met opdrachtnemer een overeenkomst aangaat

1.3 Overeenkomst
Iedere overeenkomst waarbij opdrachtnemer één of meerdere containers verhuurt aan opdrachtgever en/of het transport verzorgt naar een afvalverwerkings inrichting alsmede het laten verwerken van de aangeboden afvalstoffen door een afvalverwerkings inrichting

1.4 Geaccepteerde afvalstoffen
1.4.1 Bouw-en Sloop afval
alle houtsoorten, EPS (piepschuim), folie, verpakkingsmaterialen, gasbeton, glas, metalen en schoon puin, isolatiemateriaal, restanten bouwmaterialen, gips, kunststoffen geen Gevaarlijk (chemisch) afval zoals verfafval, asbest of asbestgelijkendmateriaal, teerhoudend materiaal, geimpregneerd hout, banden, grond , witgoed en bruingoed.
1.4.2 Puin
bakstenen, tegels, beton-of metselpuin , dakpannen en andere steenachtige materialen geen gasbeton, gips, kalkzandsteen en puin-afval van saneringslocaties. Schoorsteenpuin, roetresten.
1.4.3 Hout
geschilderd of onbehandeld hout, hardboard, zachtboard, houten deuren en kozijnen, Plaatmateriaal zoals spaanplaat zonder pvc, meubelplaat en multiplex Gebruikte meubelen zonder bekleding. Geen verduurzaamd hout, bielzen , laminaat, parket , Keukenkastjes, deuren of platen bedenkt met een kunststof laag of andere vervuiling, rotan of riet
1.4.4 Groenafval
blad, planten, struiken, snoeihout, boomstammen geen bielzen of oude stukken schutting.
1.4.5. Grofvuil
oude meubels, huisraad, inboedel , hout, metalen, papier/karton, plastics, kunststoffen, stoelen, banken en tafels, kleding, geen Gevaarlijk (chemisch) afval zoals verfafval, asbest of asbestgelijkendmateriaal, teerhoudend materiaal, geimpregneerd hout, banden, grond , witgoed en bruingoed
1.4.6 Grond
aarde, grond, klei geen snoeiafval, boomwortels
1.4.7 Dakafval
Dit is bijvoorbeeld dakgrind of dakleer , teerhoudend of bitumeus. Geen asbestgelijkende materialen, zoals m.n. asbest vrije (golf)platen, Eterniet, etc.;

Overige geaccepteerde afvalstoffen worden vermeld op onze website
https://afvalcontainerskrimpenerwaard.nl.

1.5 Uitgesloten afvalstoffen:
• afvalstoffen die vallen onder de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen
• afvalstoffen die giftig zijn
• afvalstoffen die explosief zijn
• afvalstoffen die zelf ontbrandbaar zijn
• afvalstoffen die in combinatie met overig afval giftige stoffen kunnen opleveren
• afvalstoffen die in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen en/of ontbranden
• afvalstoffen die schade kunnen opleveren aan mens, dier en milieu
• afvalstoffen die milieu hygiënisch of technisch moeilijk te verwerken zijn
• kadavers en slachtafval
• radioactief zijn;
• autobanden
• bestrijdingsmiddelen
• niet geaccepteerd worden door de afvalverwijderingsinrichting

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor het plaatsen, legen en afvoeren van (rol)containers, behalve indien hier van bij schrift elijke overeenkomst uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op al het meerwerk dat opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever uitvoert.
Indien nader overeengekomen, kan het afval in zakken worden aangeleverd.

2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 De opdrachtgever die eenmaal op de onderhavige voorwaarden wordtgecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten met opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen.
2.4 Tevens zijn van toepassing de Acceptatievoorwaarden van de eindverwerker die gelden op het moment van aanlevering van de afvalstoffen ter verwerking.

3. Overeenkomst
3.1 Al onze aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend. Wij zijn eerst gebonden nadat wij een opdracht / overeenkomst schriftelijk hebben bevestigd dan wel de opdracht / overeenkomst hebben uitgevoerd.
Eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, welke van de oorspronkelijke bevestiging afwijken, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn gedaan.

4. Duur van de overeenkomst
4.1 Overeenkomsten worden geacht te zijn aangegaan voor de duur zoals schriftelijk overeengekomen, met automatische verlenging voor steeds eenzelfde periode, tenzij de overeenkomst per aangetekend schrijven is opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden voor het verstrijken van de lopende periode.

5. Meerwerk
5.1 Van meerwerk is sprake indien:
• Werkzaamheden tijdens de uitvoering van de overeenkomst worden verricht c.q. geleverd, die meer of anders zijn dan hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen.
• Wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden worden verricht op verzoek van de opdrachtgever, waardoor die werkzaamheden worden verzwaard of uitgebreid.
• De opdrachtnemer aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden wenst omdat zulks naar redelijk oordeel van de opdrachtnemer noodzakelijk is voor een goede en vakkundige uitvoering van de overeenkomst, of op grond van nieuwe of gewijzigde overheidsvoorschriften.
• De opdrachtgever enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst niet nakomt op grond waarvan opdrachtnemer van oordeel is dat de werkzaamheden daardoor worden verzwaard of uitgebreid.
5.2 Meerwerk zal afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6. Prijzen
6.1 Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief enige heffing of belasting van overheidswege en mitsdien ook exclusief B.T.W., tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, steeds exclusief meerwerk.
6.2 Door de overheid opgelegde of op te leggen heffingen, toeslagen of belastingen (of wijzigingen daarvan) worden volledig en onmiddellijk doorberekend aan de opdrachtgever (indien van toepassing inclusief B.T.W.).
6.3 Indien opdrachtnemer op verzoek van de op drachtgever de normale werktijden moeten worden overschreden, is opdrachtnemer gerechtigd daarvoor opslagen te berekenen en afzonderlijk bij opdrachtgever in rekening te brengen. Hiertoe worden ook begrepen eventuele vergoeding voor wachttijden die opdrachtnemer buiten zijn schuld heeft moeten aangaan.
6.4 Bij overeenkomsten met een duur van langer dan een jaar kan de geldende prijs voor de uitvoering van de opdrachtenworden aangepast aan prijsverhogende ontwikkelingen.

7. Wijzigingen
7.1 Opdrachtnemer is gerechtigd om in de overeengekomen activiteiten wijzigingen aan te brengen, met inachtneming van de eisen van redelijkheid en billijkheid, indien zij dit noodzakelijk acht voor een goede en vakkundige uitvoering van de overeenkomst, of op grond van nieuwe of gewijzigde overheidsvoorschriften of ingevolge wijzigingen in het acceptatiebeleidvan afvalverwijderingsinrichtingen.
7.2 Opdrachtnemer zal de opdrachtgever schriftelijk van eventuele wijzigingen in kennis stellen. De opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst te ontbinden binnen twee weken na de wijziging van de overeenkomst door de opdrachtnemer, tenzij de wijziging zo gering is dat deze de ontbinding van de overeenkomst niet rechtvaardigt.

8. Betaling
8.1 Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, zonder recht op korting, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege en derhalve zonder nadere ingebrekestelling in verzuim raakt en aan opdrachtnemer de wettelijke rente per maand is verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand geldt als hele maand.
8.2 Opdrachtnemer heeft het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de prijs te vorderen en/of anderszins zekerheidsstelling te verlangen.
8.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan om eventuele openstaande facturen op enigerlei wijze te verrekenen of op te schorten.
8.4 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten indien opdrachtgever niet heeft betaald binnen de in lid 1 van dit artikel voorziene termijn, tot het moment waarop die betaling alsnog heeft plaatsgevonden.
8.5 De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering, verband houdende met de inning van enige vordering op opdrachtgever komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden bij de inning van enige vordering door opdrachtnemer geacht ten minste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen, met een minimum van EURO 250,00.
8.6 Betalingen strekken steeds eerst in mindering op de buitengerechtelijke kosten, dan op de rente en vervolgens op de oudste factuur.

9. Containers
9.1 Alle ter beschikking gestelde containers blijven eigendom van opdrachtnemer.
9.2 Opdrachtnemer verplicht zich de container(s) in goede staat en met ingang van de overeengekomen datum en tijdstip aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de overeengekomen locatie(s) eenvoudig en zonder vertraging bereikbaar is/zijnvoor de door opdrachtnemer gebruikte vervoermiddelen.
9.3 Alle door opdrachtnemer ter beschikking gestelde containers worden geacht zich op het moment dat zij in de macht komen van de opdrachtgever in goede staat te bevinden, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever. Eventuele gebreken hieromtrent moeten uiterlijk binnen 24 uur na plaatsing van de container door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer worden gemeld.
9.4 Gedurende de overeenkomst is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen graffiti, ontstaan aan de container(s). Schade dient binnen een werkdag na het ontstaan of de ontdekking daarvan te worden gemeld aan opdrachtnemer. Beschadigde containers worden voor rekening van de opdrachtgever gerepareerd dan wel vervangen,een en ander ter beoordeling van opdrachtnemer. Beschadigde containers worden voor rekening van de opdrachtnemer gerepareerd of vervangen, indien de schade bestaat uit of het gevolg is van normale slijtage of is ontstaan door toedoen van opdrachtnemer zelf.
9.5 De opdrachtgever is verplicht de inzamelmiddelen deugdelijk te verzekeren tegen risico’s van diefstal, verduistering, brand en beschadiging.
9.6 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een door haar aan de opdrachtgever ter beschikking gesteldecontainer te repareren of te vervangen door een andere gelijkwaardige container. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot niet-betaling van huur of het verkrijgen van een vergoeding wegens ongemak, tijdsverlet, vervanging of anderszins.
9.7 Opdrachtgever dient de te legen en/of te vervoeren containers –indien van toepassing –met gesloten deksel op de dagen waarop ze worden geleegd en/of opgehaald, gereed te zetten voor lediging langs de openbare weg, zodanig dat de plaatsing niet in strijd komt met veiligheids-en/of verkeersvoorschriften en geen gevaar oplevert voor opdrachtnemer of derden. De opdrachtgever zorgt zonodig voor voldoende verlichting en/of bebakening van de te legen en/of te vervoeren containers en/of afvalstoffen en treft de voor de verkeersveiligheid vereiste maatregelen. Opdrachtnemer kan in alle gevallen plaatsing aan de openbare weg verlangen.
9.8 De opdrachtgever is aansprakelijk voor kosten en boetes wegens onjuiste plaatsing van containers door opdrachtgever en vrijwaart opdrachtnemer van aanspraken in dit verband.
9.9 Opdrachtgever zal als een goed huisvader zorgdragen voor de aan hem verhuurde containers, waaronder is begrepen op zorgvuldige wijze en volgens de overeengekomen bestemming te onderhouden, te gebruiken, te behandelen, te beladen, en te reinigen.
9.10 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de containers te verhuren dan wel op andere wijze ter beschikking te stellen aan derden.
9.11 De opdrachtgever dient de containers onmiddellijk na beëindiging van de overeenkomst,door welke oorzaak ook, leeg, schoon en in goede staat, voor eigen rekening, aan opdrachtnemer aan te bieden.

10. Omschrijving afvalstoffen
10.1 De opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat zich in de door opdrachtnemer ter beschikking gestelde (rol)container(s)uitsluitend afval bevindt van het type, waarvoor de rolcontainer(s)volgens overeenkomst bestemd is/zijn.
10.2 De (rol)container(s)dient/dienen zodanig te worden gevuld dat verlies, morsen of wegwaaien wordtvoorkomen en dat geen hinder, gevaar, schade of letsel voor opdrachtgever of derden wordt veroorzaakt.
10.3 Opdrachtnemer heeft het recht voor of gedurende haar activiteiten een monster van de afvalstoffen te nemen of de afvalstoffen te keuren enteanalyseren. Eventuele kosten verbonden aan deze monsterneming, keuring of analyse zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij blijkt dat de afvalstoffen conform de door de opdrachtgever gegeven omschrijving zijn.
10.4 Het gemiddelde gewicht van het in de (rol)container aanwezige afval dient niet meer te bedragen 0,1 kg maal de inhoud van de rolcontainer in liters.
10.5 Indien het maximum toegestane aan te leveren gewicht van de (rol)containerwordt overschreden, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor bij een herhaalde overschrijding de prijs onmiddellijk aan te passen.

11. Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt verstaan:omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en niet aan de zich op overmacht beroepende partij zijn toe te rekenen.
11.2 Onder overmacht wordt mede verstaan: overheidsmaatregelen, burgeroorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, werkstaking of werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, natuurrampen, intrekking van een of meer vergunningen van de opdrachtnemer en/of derden waarop de opdrachtnemer voor het kunnen nakomen van de overeenkomst is aangewezen, brand en/of andere bedrijfsstoringen in het bedrijf van de opdrachtnemer, vertragingen in/uitblijven van leveringen van leveranciers (waaronder begrepen afvalverwerkers en leveranciers van brandstof, energie en water, etc.).

12. Aansprakelijkheid
12.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis of onrechtmatige daad van haarzelf of haar medewerkers.Indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt,is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de jaarfactuur, met een maximum van Euro 15.000,00.
12.2 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, of indirecte schade.
12.3 Aansprakelijkheid beperkende, -uitsluitende of –vaststellende voorwaarden, welke door derden aan opdrachtnemer kunnen worden tegengeworpen, kunnen door opdrachtnemer ook aan opdrachtgever worden tegengeworpen.
12.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de aangeboden afvalstoffen niet overeenkomstig de voorschriften uit de geldende wet en regelgeving en/of deze algemene voorwaarden en de geldende acceptatievoorwaarden zijn. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de daaruit ontstane schade. De eventuele meerkosten zullen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

13. Overige bepalingen
13.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan werknemers of derden die werkzaamheden verrichten voor opdrachtnemer geld en/of goederen aan te bieden in ruil voor het verrichten van diensten, die niet zijn overeengekomen met opdrachtnemer.
13.2 Verhuizing van de opdrachtgever geeft de opdrachtgever geen recht op tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.

14. Wet en regelgeving
14.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Opdrachtnemer
afvalcontainerskrimpenerwaard.nl